Remembering the Gotthard breakthrough, 29 February

Zur Erinnerung an den Gotthard-Durchstich, 29. Februar

Open in IIIF-viewer