Ceneri route, base option, EIA phase 2

Strecke Ceneri, Basisvariante, EIA Phase 2

Open in IIIF-viewer