N2 Tunnel routier du Gothard, réponse du géologue-conseiller

N2 Gotthard-Strassentunnel, Stellungnahme des beratenden Geologen