Mattstetten–Rothrist, rapport de situation n° 17, janvier

Mattstetten – Rothrist, Statusbericht Nr. 17, Januar

Ouvrir dans le IIIF-viewer