Tableaux des perspectives du fret transalpin 1992-2015

Tabellen zu den Perspektiven Alpenquerender Güterverkehr 1992–2015

Ouvrir dans le IIIF-viewer