Lettre de Werner Latscha à Willi Ritschard, 29 janvier

Schreiben Werner Latscha an Willi Ritschard, 29. Januar

Ouvrir dans le IIIF-viewer