Lettre de Willi Ritschard à Werner Latscha, 31 janvier

Schreiben Willi Ritschard an Werner Latscha, 31. Januar

Ouvrir dans le IIIF-viewer