Basas legalas

Ils maletgs, ils documents ed ils videos che vegnan publitgads da l'Archiv federal svizzer sin alptransit-portal.ch pon vegnir duvrads per intents privats. Per l'utilisaziun commerziala sto vegnir dumandada ina permissiun da l'Archiv federal svizzer. Per plaschair ans contactai en quest cas. Sch'ils dretgs vi dals maletgs, dals documents e dals videos èn tar auters auturs, stuais Vus sclerir l'emprim l'utilisaziun cun quels. Vus chattais ils auturs mintgamai en la legenda sut ils maletgs, sut ils documents e sut ils videos.

Malgrà ch'ils posts participads al portal alptransit-portal.ch examineschan cun quità las infurmaziuns publitgadas, na pon els surpigliar nagina responsabladad per la correctadad dal cuntegn, per l'exactezza, per l'actualitad, per l'autenticitad e per la cumplettezza da questas infurmaziuns. Sche Vus avais correcturas, ans pudais Vus transmetter quellas cun il formular da contact.

Ils posts ch'èn participads al portal alptransit-portal.ch sa resalvan explicitamain il dretg da midar da tut temp e senza preavis parzialmain u entiramain il cuntegn da la pagina d'internet, d'al stizzar u da suspender temporarmain la publicaziun da quel.

Dretgs da responsabladad pervia da donns da gener material u immaterial ch'èn resultads da l'access u da l'utilisaziun resp. da la nunutilisaziun da las infurmaziuns publitgadas, da l'abus da la colliaziun u da disturbis tecnics vegnan exclus.

alptransit-portal.ch dovra il servetsch d'analisa web dad Open Source Piwik. Piwik sa serva d'uschenumnads "cookies", vul dir da datotecas da text che vegnan arcunadas sin Voss computer per pussibilitar d'analisar co che Vus duvrais la pagina d'internet. Per quest intent vegnan las infurmaziuns davart l'utilisaziun producidas tras ils cookies (inclusiv Vossa adressa IP scursanida) transmessas a noss server en Svizra ed arcunadas per analisar l'utilisaziun. Questas datas servan ad optimar la pagina d'internet. Vossa adressa IP vegn anonimisada immediatamain en quest process.

Vus pudais impedir ch'ils cookies vegnan arcunads cun configurar correspundentamain la software da Voss browser. Questa configuraziun na permetta eventualmain betg l'utilisaziun da tut las funcziuns da questa pagina d'internet.