Il parlament vul la NVTA

3 october 1991
Prestaziun extraordinaria en la politica da traffic
Prestaziun extraordinaria en la politica da traffic

Intgins commembers dal Cussegl naziunal voteschan cunter l’emprim project da la NVTA. Els expriman lur opposiziun sco usità da quel temp cun star en pe. (1991, Keystone)

Curt suenter il Cussegl dals chantuns approvescha il Cussegl naziunal il cumenzament d'october 1991 cun 118 cunter 18 vuschs la construcziun da la NVTA. Sco arguments menziuna el la politica regiunala ed ecologica ed accentuescha la relaziun dal project cun l'Europa, che daventa ina part da las tractativas cun la Communitad europeica. Plinavant vul el sustegnair il traffic da rauba e crear ina colliaziun effizienta per il traffic da persunas. L'access motivà federalisticamain da la Svizra orientala e da la Svizra occidentala unescha il project fermamain cun il project Viafier 2000. Cunter la decisiun dal parlament fan trais comités in referendum. Els menziunan arguments da la politica da finanzas ed ecologica.

« La Svizra vul che la Communitad europeica renconuschia – resguardond las particularitads topograficas ed ecologicas da noss pajais – il traffic da viafier, en spezial il traffic cumbinà sco suletta soluziun pussaivla a curta, a media ed a lunga vista per il problem dal traffic da transit. »

Cumissiun da gestiun dal Cussegl dals chantuns, rapport davart las relaziuns internaziunalas da l'Uffizi federal da traffic, 31-08-1990

Schweiz aktuell: Schwerverkehr Standes-Initiative

1991, ©1970-2005 Radio e televisiun svizra, licenzià tras Telepool ScRL Turitg

Schweiz aktuell: Schwerverkehr Standes-Initiative

Schweiz aktuell: Iniziativa dals chantuns davart il traffic pesant, 1991 (©1970-2005 Radio e televisiun svizra, licenzià tras Telepool ScRL Turitg)

Rendez-vous: Pro und Contra Neue Alpentransversale NEAT. Auszüge aus der Nationalratsdebatte

1991, Contribuziun da radio: 1991 SRF, cun l'approvaziun amicabla. Data da l'emprima emissiun: 12 da mars 1991, «Rendez-Vous»

Rendez-vous: Pro e contra la Nova lingia da viafier tras las Alps NVTA. Extracts da la debatta en il Cussegl naziunal, 1991 (Contribuziun da radio: 1991 SRF, cun l'approvaziun amicabla. Data da l'emprima emissiun: 12 da mars 1991, «Rendez-Vous»)

Render attent a questa pagina