Statuts da la Societad bernaisa da viafier tras las Alps Berna-Lötschberg-Simplon

Statuten der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon

Im IIIF-Viewer öffnen