Bahn 2000, Grossprojekt : Onnens – Vaumarcus – Gorgier, Monatsbericht Nr. 13, Januar

Rail 2000, Grand projet : Onnens – Vaumarcus – Gorgier, Rapport mensuel no 13, Janvier

Im IIIF-Viewer öffnen